Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Zasięg

Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmuje obszar powiatu m. Radom i powiatu radomskiego. Jest to obszar większy niż strefa podmiejska Radomia zidentyfikowana w badaniu MBPR [MBPR, 2011, Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej].

Tło badania (perspektywa związków metropolitalnych jako współpracy miasta z co najmniej dwiema sąsiednimi gminami) sprawia, że jego wyniki są użyteczne dla projektu. W czasie delimitacji strefy podmiejskiej, w oparciu głównie o kryterium dostępności komunikacyjnej, ograniczono ją tylko do grupy następujących JST: Radom, Jastrzębia, Pionki, m. Pionki, Jedlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Wierzbica, Kowala, Orońsko, Wolanów, Zakrzew, Jedlińsk [MBPR 2011, s. 38]. Kumulacja problemów związanych z bezrobociem i niskim dostępem do usług publicznych w radomskim obszarze problemowym przemawia za rozszerzeniem analizy i dokładna delimitacja ROF. „Powiat m. Radom i powiat radomski zakwalifikowano w Przeglądzie OECD krajowej polityki miejskiej do grupy 41 miejskich obszarów zatrudnienia w Polsce. Mimo ćwierćmilionowej populacji obszar należy do najsłabszych. Niedostatki infrastruktury transportowej ograniczają wewnętrzne powiązania funkcjonalne i związki z innymi obszarami miejskimi i powodują niskie w stosunku do potencjału endogenicznego wyniki gospodarcze. Efektem jest zwiększony odpływ ludności z rdzenia (m. Radomia) do Warszawy. W Przeglądzie OECD [s. 50-51] zasugerowano, że strefa zurbanizowana nie jest w stanie zrównoważyć tego odpływu.

Delimitacja ROF będzie miała na celu określenie powiązań funkcjonalnych miasta Radomia i JST powiatu radomskiego oraz siły tych powiązań poza ROF z radomskim obszarem problemowym.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zakłada, że Radom i jego otoczenie będzie przodował w przemyśle tekstylnym, chemicznym i farmaceutycznym. To szansa na odnowienie historycznych powiązań funkcjonalnych w rejonie Radomia z czasów COP. Dla odbudowy zdolności ROF do wykorzystania czynników endogenicznych kluczowe są powiązania transportowe [KSRR], poprawa dostępności usług oraz rewitalizacja i ponowne zainwestowanie terenów inwestycyjnych [KPZK 2030, s. 85]. Analiza „Stanowiska przedstawicieli samorządów regionu radomskiego ws. aktualizacji Strategii województwa mazowieckiego do roku 2020″ oraz wyników badań Trendów rozwojowych Mazowsza wskazuje na dużo niższe niż w innych subregionach województwa wykorzystanie środków UE. Samorządowcy regionu przewidują, m.in. w związku z wysokim bezrobociem (24,8%) zagrożenie rozwarstwieniem społecznym i utrwalaniem się obszarów biedy. Celowe jest więc prowadzenie skoncentrowanych działań proinwestycyjnych (zintegrowanie systemu transportu, poprawa atrakcyjności miejsc pracy i zamieszkania oraz elastyczności rynku pracy) i rewitalizacyjnych ukierunkowanych na restrukturyzację bazy ekonomicznej ROF i przygotowanie ROF do absorpcji środków zgodnie z celami tematycznymi 2014-2020 w celu zwiększenia intensywności wsparcia. Dlatego wszystkie JST powiatu przystąpiły do inicjatywy opracowania projektu Strategii rozwoju ROF.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"