Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • pomoctech
  • mpu
  • herb
  • ue

Zakres działań

Działanie 1

Moduł transportowy strategii: „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego ROF”Celem działania jest przygotowanie strategicznych założeń programu rozwoju zrównoważonego transportu w ROF oraz koordynacja projektowania zorientowanego na obsługę transportem zbiorowym.

Działanie 2

Moduł rewitalizacyjny strategii: „Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”Działanie ma na celu pełną ocenę problemów rozwojowych JST ROF i opracowanie spójnego systemu inwestycyjnego promującego regenerację terenów zabudowanych oraz zwiększenie elastyczności rynku pracy.

Działanie 3

Moduł środowiskowy strategii: „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”W Działaniu 3 zostaną przeprowadzone czynności mające na celu usystematyzowanie zarządzania zasobami przyrodniczymi ROF, ich odnowę i wykorzystanie jako atutu obszaru.

Działanie 4

System trwałego wdrażania Strategii rozwoju ROF
Celem działania 4 jest opracowanie Strategii rozwoju ROF oraz wytworzenie zdolności instytucjonalnej członków grupy docelowej do wspólnego wdrożenia opracowanych dokumentów. Działanie składa się z 3 etapów.

Działanie 5

Zarządzanie projektem
Za bieżącą realizację działań projektu odpowiada kierownik projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"