Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Strategia

Prace nad Strategią rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) zostały zakończone. Zgodnie z harmonogramem, firma Ageron Polska przekazała na ręce urzędu miasta Radom zaakceptowany dokument.

Prace nad Strategią były realizowane przez 100 dni. Zostały one oparte na zrealizowanych wcześniej szczegółowych modułach tematycznych (transportowym, środowiskowym i rewitalizacyjnym) oraz szeregu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.

Celami strategicznymi i operacyjnymi wyznaczonymi w ramach Strategii dla miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego są:

 1. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych ROF
  1. Wypracowanie i wdrożenie modelu bieżącej współpracy JST w ramach ROF
  2. Uporządkowanie struktury przestrzennej ROF
  3. Wzrost znaczenia ROF na szczeblu regionalnym i krajowym
 1. Rozwój społeczno-gospodarczy ROF
  1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ROF
  2. Rozwój kapitału ludzkiego na terenie ROF
  3. Poprawa wizerunku ROF
 1. Poprawa funkcjonalności ROF
  1. Poprawa funkcjonalności systemu transportowego  ROF
  2. Modernizacja przestrzeni zurbanizowanej ROF
  3. Włączenie społeczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie ROF
  4. Poprawa jakości i dostępności pozostałych usług publicznych oraz infrastruktury ROF
 1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego ROF 

  1. Poprawa funkcjonalności systemu przyrodniczego ROF
  2. Ograniczenie negatywnego oddziaływania społeczno-gospodarczego na środowisko ROF

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"