Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Rewitalizacja

Część opracowania wykonana przez EU-CONSULT:

 1. Raport z I Etapu – część tekstowa
 2. Raport z I Etapu – część kartograficzna
 3. Etap II – Preferencje osiedleńcze mieszkańców Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego – część tekstowa
 4. Etap II – część kartograficzna
 5. Raport z III Etapu – Scenariusze rozwoju aktywności inwestycyjnej w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym – część tekstowa
 6. Raport z III Etapu – część kartograficzna

Część opracowana przez ATRIUM:

 1. Etap 1 – Przegląd dotychczasowych działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez JST ROF w latach 2004 – 2014. Ocena zmian zasięgu obszarów zdegradowanych i dostępu do usług publicznych na obszarach zdegradowanych
 2. Etap 1 – mapy
 3. Etap 2 – Zintegrowany programu inwestycji i rozwoju i miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 4. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”
 5. Etap 3 – Raport z konsultacji społecznych Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 6. Etap 4 – Zasięg działań rewitalizacyjnych w ROF – wyznaczenie obszarów zdegradowanych w ROF jako element zintegrowanego planowania interwencji publicznej w ROF
 7. Etap 4 – mapy dla obszaru Radomia
 8. Etap 4 – mapy dla pozostałych gmin
 9. Etap 5 – Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych zorientowanego na integrację grup zagrożonych wykluczeniem (inclusive design) w obrębie ROF
 10. Broszura informacyjna
 11. Raport z konsultacji społecznych
 12. Raport z konsultacji społecznyc -załącznik nr 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"