Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Opracowania

Moduł środowiskowy

Moduł środowiskowy stanowiący działanie nr 3 Strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego jest realizowany w ramach opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”.

Celami opracowania modułu środowiskowego strategii są:

 • zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównoważony rozwój przestrzenny, w tym: zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych w obrębie sieci terenów otwartych „green belt” oraz walorów krajobrazowych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • ograniczenie zainwestowania systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • ­poprawa dostępności terenów otwartych o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
 • ­usystematyzowanie zarządzania zasobami przyrodniczymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ich odnowy i wykorzystania jako atutu obszaru,
 • ­wdrożenie działań kluczowych dla ustanowienia i zarządzania siecią terenów otwartych „green belt” z uwzględnieniem funduszy UE na lata 2014-2020.

Wykonawcą modułu środowiskowego strategii w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba z siedzibą w Żaboklikach, ul. Kubusia Puchatka 78, 08-110 Siedlce.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami modułu środowiskowego strategii.

Moduł transportowy

Moduł transportowy, stanowiący działanie nr 1 Strategii rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, jest realizowany w ramach opracowań pn. „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”.

Cele opracowania modułu transportowego strategii ROF to:

 • Poprawa efektywności powiązań zewnętrznych miasta dla wzmocnienia funkcji miejskich Radomia i rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasta centralnego i jego otoczenia,

 • Wskazanie rejonów dobrej dostępności transportu zbiorowego dla maksymalizacji szans aktywizacji zainwestowania,

 • Zaplanowanie prawidłowych powiązań komunikacyjnych obszarów zamieszkania, pracy i usług,

 • Pozyskanie informacji o podziale zadań przewozowych na podstawie badań wśród mieszkańców,

 • Budowa modelu symulacyjnego systemu transportowego ROF,

 • Stworzenie wytycznych do projektowania zorientowanego na rozwój transportu publicznego oraz pieszego i rowerowego.

Wykonawcą modułu transportowego strategii w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, z siedzibą przy ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami modułu transportowego strategii.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"