Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Raport ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego na temat „Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF

W dniu 12 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat „Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu przy ul. Kopernika 1 zrealizowane w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Celem spotkania było przedstawienie wyników prac delimitacji Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt” (RSTO GB) – „zielonego pierścienia” wokół Radomia na tle doświadczeń miast w Polsce i na świecie. Ponadto poruszone zostały zagadnienia w zakresie ochrony i kształtowania przestrzeni „Green Belt” zaproponowane w „Zintegrowanym programie zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Program spotkania przedstawiał się w następujący sposób:

 • 10.30 – 10.45 – Powitanie i otwarcie
 • 10.45 – 11.30 – prof. dr hab. Marek Degórski, dr Bożena Degórska (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie): Idea zielonych pierścieni wokół miast
  11.30 – 12.00 – dr Marek Wierzba (Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba): Delimitacja Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt” (zielonego pierścienia miasta Radomia)
 • 12.00 – 12.30 – mgr inż. Jacek Słupek (Miejska Pracownia Urbanistyczna): Radomska Sieć Terenów Otwartych „Green Belt” szansą na właściwe kształtowanie i ochronę sieci ekologicznej miasta Radomia i regionu
 • 12.30 – 12.50 – Przerwa kawowa
 • 12.50 – 13.20 – dr Marek Wierzba (Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba): Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego wdrożeniem ochrony i właściwego kształtowania przestrzeni Radomskiej Sieci Terenów Otwartych „Green Belt”
 • 13.20 – 14.00 – Dyskusja nt. Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 14.00 – 14.15 – Podsumowanie spotkania
 • 14.15 – 15.00 – Lunch

Na spotkanie informacyjno-konsultacyjne przybyło 33 osoby. Wśród przybyłych byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Wykonawcy modułu środowiskowego strategii ROF, instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Po wysłuchaniu wszystkich referentów odbyła się dyskusja, w której głos zabrali uczestnicy spotkania. Pan prof. dr hab. Marek Degórski przedstawił możliwości prawne ochrony RSTO GB w odniesieniu do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz ustawy krajobrazowej, podkreślił rolę wartości kulturowych i krajobrazu naturalnego w aspekcie rozwoju rekreacji i turystyki oraz znaczenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w RSTO GB, wskazał problemy związane z wdrożeniem RSTO GB na poziomie gminnych dokumentów planistycznych. Podkreślił znaczenie RSTO GB jako usługi ekosystemowej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pani dr Bożena Degórska przedstawiła funkcjonowanie instytucji i organizacji zajmujących się ochronę zielonych pierścieni wokół miast w Europie Zachodniej oraz metody ich ochrony, wskazała potrzebę szerszych konsultacji w zakresie wyznaczenia granic RSTO GB. Przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wskazali problemy związane z ochroną RSTO GB w gminnych dokumentów planistycznych. Podkreślili fakt, że ochronę RSTO GB można częściowo osiągnąć poprzez utworzenie obszaru chronionego krajobrazu, uchwalanie planów miejscowych oraz utworzenie organu zarządzającego. Przybliżyli także proces uchwalenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki” w gminie Radom oraz schemat planowania przestrzennego na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego. Podkreślili, że cele zawarte w zintegrowanym programie można zrealizować poprzez zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne przy wsparciu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawił możliwości tworzenia nowych obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa. Omówił także zasady zagospodarowania i kształtowania przestrzeni tej formy ochrony przyrody wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Podkreślił ważny aspekt realizacji zintegrowanego programu jakim jest promocja i marketing RSTO GB, edukacja ekologiczna społeczeństwa i pracowników urzędów gmin, partycypacja społeczna. Przedstawiciel Centrum Edukacji Ekologicznej wskazał, że najważniejszym zadaniem edukacji ekologicznej jest zachowanie w podejmowanych działaniach zasady zrównoważonego rozwoju oraz dotarcie do jak największego grona społeczeństwa przy konsultowaniu dokumentów strategicznych. W ramach spotkania zostały zaprezentowane i przedyskutowane cele, priorytety, kierunki działań oraz zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne zawarte w zintegrowanym programie.

Spotkanie zakończono rekomendacją, że Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego należy realizować na wszystkich szczeblach administracji samorządowej przy szerokich konsultacjach społecznych, z zaangażowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-srodowisko-2

spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-srodowisko-3

spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-srodowisko-4

spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-srodowisko-5

spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-srodowisko-6

spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-srodowisko-1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"