Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Raport z konferencji podsumowującej analizy transportowo-przestrzenne dla miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 29 maja 2015 r. w Łaźni – Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii odbyła się konferencja podsumowująca analizy transportowo-przestrzenne. Celem konferencji było przedstawienie zakresu i wyników analiz transportowo-przestrzennych wykonanych w trakcie prac nad zintegrowanym systemem transportu ROF. Tłem rozważań były zagadnienia teoretyczne, dobre praktyki zagraniczne oraz środowisko prawno-administracyjne, uzupełnieniem – szeroka analiza wykonanych badań empirycznych. Ponadto poruszone zostało zagadnienie strategicznych kierunków działań w transporcie zbiorowym ROF.

Program konferencji został zaplanowany w następującym porządku:

 • 10.00 – 10.15 Powitanie i otwarcie
 • 10.15 – 11.00 dr inż. arch. Tomasz Zaborowski (Uniwersytet Warszawski): Integracja polityki osadniczej i transportowej w regionie miejskim Hanoweru
 • 11.00 – 11.30 dr hab. inż. prof. PK Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska): Formy prawne Związków ZIT jako instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dofinansowań UE
 • 11.45 – 12.00 mgr inż. Paweł Wasilewski (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu): Obszary węzłowe i korytarze transportowe jako element rozwoju przestrzennego Radomia
 • 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 – 12.45 mgr inż. Paulina Struska (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Krakowie): Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 12.45 – 13.15 dr inż. Marzenna Dębowska-Mróz, dr inż. Ewa Ferensztajn-Galardos (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu): Analiza wyników badań empirycznych w miejskim Radomskim Obszarze Funkcjonalnym
 • 13.15 – 13.45 mgr inż. Łukasz Franek (Politechnika Krakowska): Strategiczne kierunki działań w transporcie zbiorowym miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 13.45 – 14.20 Dyskusja nt. Analiz transportowo-przestrzennych dla miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • 14.20 – 14.30 Podsumowanie spotkania
 • 14.30 – 15.15 Lunch

Lista uczestników konferencji zamknęła się liczbą 34. Wśród osób obecnych byli przedstawiciele inwestorów, organizacji pozarządowych, Wykonawcy modułu transportowego strategii ROF, firm z branży transportu zbiorowego oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Po prezentacji wszystkich wykładów odbyła się otwarta dyskusja, w której pytania jak również komentarze i uwagi wygłaszali uczestnicy spotkania.

W pierwszej części dyskusja skupiła się na organizacji i roli transportu w kontekście postępującego procesu rozpełzania się zabudowy w ROF. Wskazano na negatywne efekty związane z niekontrolowanym procesem zabudowy coraz to nowych terenów wokół Radomia, wśród których wzrost udziału transportu indywidualnego w obsłudze podróży jest szczególnie uciążliwy i konfliktogenny. W tym miejscu poruszono także zagadnienie wzmocnienia roli transportu zbiorowego w obsłudze podróży. Wskazywano, że to on powinien być dominującym, szczególnie w obsłudze terenów mieszkaniowych. Silnie dyskutowano o pozycji transportu szynowego w ROF uwypuklając kierunek Radom-Jedlnia Let.-Pionki. Równie mocno omawiany był temat wprowadzenia tramwaju do systemu transportu zbiorowego w Radomiu. Wszystkie te elementy przedstawiciele Wykonawcy modułu transportowego charakteryzowali pozycjami w treści dokumentów, omawiając je przy tym. Podkreślono, że istota problemów komunikacyjnych skupia się w rdzeniu ROF czyli w Radomiu. Pełna zgoda w dyskusji panowała przy omawianiu zagadnienia nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru transportu zbiorowego jako czynnika podnoszącego rangę tego rodzaju transportu i jego pozytywnego wpływu na jakość klimatu miejskiego, w tym wizerunkową i ochrony przed nadmiernym hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. W tym miejscu zaakcentowano również „hojność” instytucji europejskich w dofinansowywaniu wszelkich działań rozwojowych w zakresie wspierania publicznego transportu zbiorowego. Na przykładach Hanoweru i Mannheim-Heidelberg rozmawiano także o możliwych scenariuszach współpracy na szczeblu samorządowym w kwestii wspólnej organizacji i zarządzania transportem.

Spotkanie zakończyło się rekomendacją uczestników co do konieczności kontynuacji prac nad budową zintegrowanego systemu transportu miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wnioski płynące z wykonanych analiz transportowo-przestrzennych wskazują na pilną potrzebę przebudowy systemu transportu zbiorowego, szczególnie w obszarze miasta Radomia – rdzenia ROF. Istotnym elementem są również dokończenie układu dróg krajowych i wojewódzkich stanowiących obwodnice ROF, a także budowa dróg powiatowych istotnych dla poprawy powiązań wewnątrz obszaru ROF. W tym celu ważna jest współpraca wszystkich zainteresowanych JST, będących partnerami projektu „Strategia rozwoju ROF”, we wdrażaniu tegoż projektu z zaangażowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i udziałem społeczeństwa włączonego w proces konsultacji społecznych.

Pobierz materiały z konferencji – plik ZIP (56 MB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"