Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • pomoctech
 • mpu
 • herb
 • ue

Cel projektu

Cel główny

zdjSystem Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe w powiązaniu z celami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Radom jako ośrodka regionalnego przedstawiają się następująco:

 • wzmocnienie funkcji miejskich Radomia oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych miasta centralnego i jego otoczenia poprzez: poprawę efektywności powiązań zewnętrznych miasta (Działanie 1); współpracę władz miasta, powiatu i gmin partnerskich (Działanie 4);
 • delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia oraz identyfikacja wspólnych celów rozwojowych JST w jego obrębie;
 • maksymalizacja i różnicowanie szans aktywizacji terenów inwestycyjnych (Działanie 1,2)
 • kształtowanie energooszczędnych struktur przestrzennych poprzez: stopniowy i efektywny rozwój infrastruktury (Działanie 1); wdrożenie zasady pierwszeństwa regeneracji zabudowy przed zabudową nowych obszarów (Działanie 1, 2); maksymalizację szans aktywizacji zainwestowania w rejonach dobrej dostępności transportu zbiorowego (Działanie 1); prawidłowe skomunikowanie i koordynację lokalizacji generatorów ruchu (Działanie 1);
 • zapewnienie zachowania funkcji i trwałego rozwoju obszarów dotychczasowej urbanizacji, w tym optymalizacja wykorzystania gruntu i dostarczanie lokalizacji mieszkań w sąsiedztwie miejsc pracy, miejskiej infrastruktury usług publicznych i komercyjnych (Działanie 1, 2);
 • zachowanie i odnowa zasobów środowiska warunkujących zrównoważony rozwój przestrzenny, w tym: zachowanie i odnowa funkcji przyrodniczych w obrębie sieci green belt oraz walorów krajobrazowych ROF (Działanie 3);
 • zwiększenie elastyczności rynku pracy ROF i zwiększenie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i dostarczania usług, w tym: prawidłowa komunikacja obszarów zamieszkania, pracy i usług (Działanie 1), poprawa dostępności terenów otwartych o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej (Działanie 3);
 • budowa ekonomicznych podstaw dla integracji transportu szynowego i kołowego (Działanie 1);
 • zwiększenie możliwości absorpcyjnych wsparcia ze środków UE poprzez: wskazanie kluczowych zagadnień do systemowego rozwiązania w odniesieniu do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020 (Działanie 1, 2 i 3); wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (Działanie 4).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych"